ZPRAVODAJ O DĚNÍ V OBCI STARÉ HRADIŠTĚ, BROZANY, PSINEK, HRADIŠTĚ NA PÍSKU   č.4   4/2020

ZPRAVODAJ O DĚNÍ V OBCI STARÉ HRADIŠTĚ, BROZANY, PSINEK, HRADIŠTĚ NA PÍSKU   č.4   4/2020

Vážení spoluobčané, v tomto 4. vydání našeho zpravodaje bychom vás za naše sdružení chtěli informovat, co se událo u nás na obci od podzimu 2019 do této doby a není toho opravdu málo.

STAVBA KULTURNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA

Změnové listy, navýšení ceny, černá stavba restaurace/gastroprovozu

Naše obavy, které jsme měli před zahájením stavby ohledně konečné ceny a využití prostor se bohužel potvrzují.

Na zastupitelstvu obce 13.11.2019 nás pan starosta Čepčář seznámil se záměrem vybudovat v přízemí Kulturního domu gastro-provoz, který by se pronajal soukromníkovi, současně provozujícímu stánek na hřišti. Vládní strana si odsouhlasila vytvoření projektu za cca 180 000 Kč. My jsme byli proti nebo se zdrželi hlasování (jsme proti jakémukoli zdražování stavby). Cenu za realizaci změny prostor na gastro-provoz starosta odhadl na cca 1 mil. Kč. Zastupitelstvo tedy čekalo na projekt a vytvořený položkový rozpočet s návrhem ceny za realizaci. Na zastupitelstvu 26.2.2020 nám vedení obce předložilo změnový list stavby č.4 ke schválení, kde byla cena za stavební úpravy pro gastro-provoz vyčíslena na 4 mil. Kč!! Na naše otázky nám sdělil následující: Cena prý byla špatně odhadnuta, k 28.2.2020 je již prostavěno cca 800 000 Kč, stavba již tedy začala, a to koncem roku 2019, odsouhlasení projektu bral pan starosta jako odsouhlasení celé stavby!! Stavělo se tedy bez vědomí zastupitelstva (alespoň té za Lepší Volbu), bez schválení zastupitelstva, bez předem známé ceny, bez ohlášení na stavebním úřadu!! Podle zápisu ze stavebního deníku jsme dokonce zjistili, že pokyn k zahájení stavebních prací dalo vedení již 23.10.2019, tedy ještě před datem, kdy byl schválen projekt!! Dále nám vedení přiznalo existenci dalších změnových listů 1,2,3 s dalším navýšením ceny, o kterých jsme jako zastupitelé vůbec nevěděli. Práce na nich uvedené jsou již hotové a vedení obce se je rozhodlo zpětně schválit (změnové listy 1 a 3).

Veřejné zasedání zastupitelstva v době karantény

V době omezeného pohybu lidí na veřejnosti, konkrétně na 18. března, svolal starosta obce pan Čepčář členy zastupitelstva k veřejnému jednání zastupitelstva obce na zahradu mateřské školy. Jako opozice jsme se z jednání omluvili, protože máme logické obavy o zdraví naše i našich blízkých. Řídili jsme se jak zdravým rozumem, tak tehdejším platným nařízením vlády ČR. Cílem tohoto jednání zastupitelstva bylo zpětné schválení zmíněného změnového listu č.4 za více než 4 mil Kč, aby prý obci nevznikla škoda při zastavení stavby. Částka byla pochopitelně schválena. Ptáme se, kdo tuto škodu způsobil? Není to ten, který nařídil svévolně zahájení prací bez souhlasu zastupitelstva obce? Znáte nějakou jinou obec v ČR, která by bez dotací, ještě s úvěrem, postavila takový objekt? A která by se svého dala další 4 mil. pro podnikatelský záměr soukromníka bez dalších záruk návratnosti vynaložených financí? Připomínáme, že nájemce figuruje na kandidátce vládnoucího hnutí!

Neustálé navyšování ceny

Bohužel tím to nekončí, vedení obce zastupitelstvu neustále předkládá ke schválení další a další změny. Nyní jsme na čísle 16 a na každém změnovém listu je další navýšení ceny o statisíce. Lepší podlaha, lepší zásuvky na internet, vysoušeče, umyvadla atd. My samozřejmě žádné další navýšení ceny KSC nepodporujeme, bohužel jsme vždy přehlasováni. Když sečteme nyní všechny částky, které již obec vynaložila a vynaloží, tak se blížíme částce okolo 75 mil Kč!! Argument, že si obec částečně odečte DPH příliš neobstojí. Je to v případě obce jen poměrná část z celkové plochy prostor, které se obec rozhodla pronajmout, navíc s udržitelností 10 let, jinak se DPH státu vrací.

Za současný stav věcí je plně odpovědné vedení obce a zastupitelé, kteří dali tomuto projektu se všemi změnami zelenou. Tak se ani nedivíme, že předseda finančního výboru letos složil mandát. Celé se to navíc děje v době nadcházející ekonomické krize a možného dopadu na rozpočty obcí a měst v ČR. Co nás tedy čeká, omezené investice v příštích letech, splácení úvěru a poloprázdná pokladna. Takto se opravdu řádný hospodář nechová.

Kdy bude stavba hotová a předána?

Podle smlouvy o dílo měla být celá stavba kulturního domu předána 4.5.2020. Pokud nebude termín dodržen, obec má nárok na smluvní pokutu 50 000,- Kč za každý den prodlení! Stavba do termínu ve smlouvě předána nebyla. Místo toho nám vedení na zasedání zastupitelstva 25.5.2020 předložilo dodatek smlouvy s posunutím termínu předání. Tento návrh smlouvy byl antidatován, aby obec za zhotoviteli žádnou pokutu vymáhat nemohla. My toto považujeme za pokus o podvod! Smlouva naštěstí po našich argumentech schválena nebyla. Na dalším zasedání zastupitelstva si vedení a spříznění zastupitelé schválili dodatek smlouvy s termínem posunutí předání stavby o 108 dnů. Argument byl, že se v době karantény nestavělo, stavební deník ovšem jasně říká, že stavělo na 100%!! Dalším argumentem, proč není dodržen termín, byla dle dopisu zhotovitele stavby nespolupráce budoucího nájemce při stavbě gastroprovozu!! Obec z obecního rozpočtu staví pro soukromníka provozovnu na podnikání a on ani řádně nespolupracuje, je to celé jen stěží uvěřitelné.

RADA OBCE, KONTROLA Z MINISTERSTVA VNITRA

Podle zákona o obcích se rada obce povinně volí tam, kde je počet zastupitelů 15 a více. Ne tak u nás. Na neexistenci rady obce a neplatný jednací řád jsme vedení upozorňovali opakovaně již od podzimu 2018. Vždy nám bylo řečeno, že rada být nemusí a vedení nám předneslo „vlastní“ výklad zákona. Vznesli jsme tedy dotaz na Ministerstvo vnitra, odkud nám bylo sděleno, že rada u nás být samozřejmě musí. Nakonec musela přijít z Ministerstva vnitra pravidelná kontrola, která zjistila 10 porušení zákona o obcích, jedním z nich neexistence rady. Rada více než rok a půl po volbách stále není zvolena. Nikdo z naší kandidátní listiny Lepší Volba o místo v radě za této situace nemá zájem, nemají zájem ani členové vládnoucího hnutí, byť je jich 9. Tento stav patrně vedení naprosto vyhovuje.

CO JSME ZA TOTO OBDOBÍ DĚLALI MY

Podpořili jsme při hlasování na zastupitelstvu obce rozumné návrhy a hlasovali jsme proti těm, které za rozumné a hospodárné nepovažujeme. Svojí aktivní prací v některých případech i částečně nahrazujeme kontrolní výbor. To se týká i již zmíněné neexistenci rady obce. V době koronavirové krize jsme nabídli pomocnou ruku při pomoci našim občanům a zajistili jsme a rozdali zdarma přes 200 textilních roušek. V současné době vyzýváme k rozumnému hospodaření, seškrtání všech zbytečných výdajů a dalších navýšení stavby KSC. Bohužel ne vždy jsem díky nedostatku hlasů ve svém počínání úspěšní. Každopádně všechny tyto podle nás nestandardní záležitosti neponecháme jen tak a hodláme vše řešit.

ZACHOVEJTE NÁM PŘÍZEŇ A SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY- AKTUALITY, NAJDETE NÁS TAKÉ NA FACEBOOKU